Hello English
Hello English
Hello English
17 கூட்டு பெயர்ச்சொற்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
17 Collective Nouns: 

1. band of musicians இசைக்கலைஞர்கள் இசைக்குழு 

2. brood of chicks கோழி குஞ்சுகள் 
brood is group of young born at the same time — like brood of chicks. 

3. choir of singers பாடகர்கள் ஒரு கொண்ட பாடகர்கள் குழு 

4. class of pupils குழந்தைகளின் வகுப்பு 

5. clump of trees மரங்களின் கொத்து 

6. crowd of people மக்கள் கூட்டம் 

7. deck/pack of cards சீட்டுக்கட்டு 

8. fleet of ships போர் கப்பல்கள் 

9. flight of steps மாடிப்படி 

10. gang of thieves திருடர்கள் கூட்டம் 

11. herd of cattle கால்நடை கூட்டம் 

12. library of books நூலகம் 

13. litter of puppies விலங்குகளின் குட்டிகள் 

14. pack of wolves ஓநாய்கள் கூட்டம் 

15. pride of lions சிங்கங்களின் கூட்டம் 

16. regiment of soldiers இராணுவ வீரர்களின் படைப்பிரிவு 

17. set of tools கருவிகளின் தொகுப்பு 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning