Hello English
Hello English
Hello English
11 WhatsApp romantic weather statuses
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
11 WhatsApp romantic weather statuses: 
(11 WhatsApp रोमान्टिक मौसम स्टेटसहरु) 

1. Rain brings out the writer in me. 
(वर्षा म भित्र को लेखकलाई बाहिर ल्याउँछ. 

2. Rain, good books, coffee and friend, what more does one need? 
(वर्षा, राम्रो किताबहरु, कफी र एक मित्र, अरु थप आवश्यकता कसलाई छ र ?) 

3. Waking up to the sound of rain is the most beautiful thing. 
(वर्षा को ध्वनि बाट उठ्नु सबैभन्दा सुन्दर कुरा हो. 

4. The breezy weather often reminds me of the times when we used to hangout for coffee. 
(यो चिसो मौसम प्राय: मलाई हाम्रो कफी मा भेट्नु को सम्झना दिलाउँछ) 

5. am in love with the weather here. What refreshing breeze! 
(म यहाँ मौसमको प्रेममा छु. कस्तो ताजा हावा!) 

6. To get rainbow you have to go through the rain, but to get true love you have to go through the pain. 
(इन्द्रेणी प्राप्त गर्नलाई वर्षा मार्फत जानु पर्छ, तर साँचो प्रेम प्राप्त गर्नलाई दुख मार्फत जानुपर्छ. 

7. Food, love and rain. The only way to keep me motivated to work! 
(खाद्य, प्रेम र वर्षा. मात्र तरिका मलाईइ काम गर्न उत्प्रेरणा राक्छ!) 

8. love you as much as love the rain. 
(म तपाईंलाई धेरै माया गर्छु जती म वर्षालाई. 

9. If could pull down the rainbow, would write your name with it put it back in the sky to let everybody know 
how colorful my life is with friend like you! 
(म इन्द्रेणी तल तान्थे र त्यसमा तपाईंको नाम लेखेर आकाश मा फिर्ता राख्थे जसले सबैलाई थाहा हुन्थ्यो कि कसरी मेरो जीवन तिमी जस्तो एक मित्र संग रंगीन छ!) 

10. It feels nice when someone holds 
the umbrella for you in the rain. 
(कसैले वर्षामा तपाईंको लागि छाता धारण गर्दा राम्रो महसुस हुन्छ) 

11. Everyone wants happiness, no one needs pain, but its not possible to get rainbow, without little rain :) 
(हरेकलाई आनन्द चाहन्छ, कुनै एक दुखाइ आवश्यकता हो, तर यसको एउटा सानो वर्षा बिना, एक इन्द्रेणी प्राप्त गर्न सम्भव छैन :)) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning