Hello English
Hello English
Hello English
10 Ways to ask for information
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Ways to ask for information: 
(जानकारीको लागि अनुरोध गर्न तरिका:) 

1. Can you tell me. 
(तपाईं मलाई बताउन सक्नुहुन्छ ?) 

E. g. Can you tell me where the bus stand is? 
(तिमी मलाई बस स्तेन्ड कता छ बताउन सक्छौ?) 

2. Could you tell me. 
(तपाईंले मलाई बताउन सक्नेछन ?) 

E. g. Could you tell me where you bought these shoes from? 
(आज राती भइरहेको कुनै पनि संगीत कन्सर्ट बारे म जान्न चाहन्छु) 

3. I'd like to know. 
(म जान्न चाहन्छु 

E. g. I'd like to know if there is any music concert happening tonight. 

4. D'you know. 
(D'you means 'Do you') 
(के तपाईंलाई थाहा छ. 

E. g. D'you know where can find beer shop here? 
(तपाईंलाई यहाँ कता बियर पसल पाउन सकिन्छ थाहा छ?) 

5. (Got Have you) any idea. 

(. यस बारे कुनै कुनै पनि विचार छ?) 

E. g. Have you any idea about the new lounge that has opened? 
(तपाईंलाई यहाँ नयाँ स्थान खोलेको छ कि भन्ने बिषयमा कुनै पनि विचार छ?) 

6. Could anyone tell me. 

(कसैले मलाई बताउन सक्छ 

E. g. Could anyone tell me the name of that website that Mr. Jack mentioned yesterday? 
(कसैले मलाई श्री ज्याक हिजो उल्लेख गर्नु भएको वेबसाइट को नाम बताउन सक्छ?) 

7. (Do Would) you happen to know. 

(के तपाईंलाई थाहा छ ?) 

E. g. Do you happen to know where my bag is? It was right here few minutes ago! 
(तिमीलाई मेरो झोला छ कहाँ छ थाहा छ केही मिनेट अगाडि यतै थियो!) 

8. don't suppose you (would) know. 

(तपाईंलाई थाहा छैन होला 

E. g. don't suppose you would know that Mark is 
(मार्कलाई सन्चो छैन भन्ने कुरा तपाईंलाई थाहा छैन होला) 

9. wonder if you could tell me. 

(म विचार गर्दै थिए यदी तपाईंले मलाई बताउन सक्नुहुनेछ 

E. g. wonder if you could tell me where the science department is. 
(म विचार गर्दै थिए यदी तपाईंले मलाई बताउन सक्नुहुनेछ विज्ञान विभाग कता छ) 

10. wonder if someone could tell me. 

(म विचार गर्दै थिए यदी कसैले मलाई बताउन सक्छ 

E. g. wonder if someone could tell me which one out of these is Mark's painting. 
(म विचार गर्दै थिए यदी कसैले मलाई बताउन सक्छ कि मार्क को चित्रकला कता छ) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning