Hello English
Hello English
Hello English
18 வகை பார்ட்டிகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Types of parties and social occasions: 
(பார்ட்டிகள் மற்றும் சமூக நிகழ்ச்சிகள்) 

Types of parties: 
(பார்ட்டிகளின் வகைகள்) 

1. Housewarming 
party that you give in house that you have just moved into 
(புதுமனை புகுவிழா 
புதிதாக ஒரு வீட்டிற்கு குடிபுகுந்தவுடன் அந்த வீட்டில் நடத்தப்படும் பார்ட்டி/நிகழ்ச்சி) 

2. Dinner Party 
special meal that you have to celebrate particular occasion 
(இரவு விருந்து 
ஒரு குறிப்பிட்ட வைபவத்தில் அனைவருடனும் சேர்ந்து சாப்பிடும்படியான ஒரு விருந்து) 

3. Cocktail party 
formal party in the early evening at which alcoholic drinks and small things to eat are served 
(காக்டெயில் பார்ட்டி 
மாலை நேரத்தில் மது மற்றும் சிறிய திண்பண்டங்களுடன் கொண்டாடப்படும் ஒரு பார்ட்டி) 

Hen night 
celebration for woman who is about to get married, in which only her women friends take part 
(ஹென் நைட் 
திருமணமாகவிருக்கும் ஒரு பெண்ணிற்காக அவளும், அவளது தோழிகள் மட்டும் பங்கேற்கும் ஒரு பார்ட்டி) 

5. Masquerade 
party where people dress as different characters 
(மாஸ்குரேட் 
மக்கள் விதவிதமான கதாப்பாத்திரங்களாக உடை மாற்றிக்கொண்டு பங்கேற்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி) 

6. Slumber party 
An occasion when group of children all sleep at the house of one child 
(நித்திரை பார்ட்டி 
ஒரு குழந்தையின் வீட்டில் மற்ற குழந்தைகளும் ஒரு குழுவாகத் தூங்கும் ஒரு நிகழ்வு) 

7. Stag night 
An occasion when group of men celebrate together because one of them is soon to be married 
(ஸ்டேக் நைட் 
திருமணமாகவிருக்கும் ஒரு ஆண் தனது ஆண் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாடும் ஒரு பார்ட்டி) 

BYOB (Bring your own booze) 
It is often placed on an invitation to indicate that the host will not be providing alcohol and that guests are welcome to bring their own. 
(பிஒய்ஓபி (உங்களுக்கான மதுவை நீங்களே கொண்டுவரவும்) 
இது பொதுவாக அழைப்பு பத்திரிக்கையில் அச்சிடப்படும் வாக்கியம். பாட்டியில் பங்கேற்க வருபவர்களே தங்களுக்கான மதுவை கொண்டுவர வேண்டும் என்பதே இதன் அர்த்தம்) 

Here are the names for some common social occasions: 
(சமூக நிகழ்ச்சிகளுக்கான சில பெயர்கள்) 

1. Office party 
An evening or afternoon party organised by your place of work. 
(அலுவலக பார்ட்டி 
மதியம் அல்லது மாலையில் உங்கள் அலுவலகத்திலேயே ஏற்பாடு செய்யப்படும் ஒரு பார்ட்டி) 

2. Family gathering 
When family members meet for lunch, dinner, or the whole day. 

3. drink up 
party in pub organised by your colleagues or friends. 

4. Fundraising event charity do 
"do" is more informal way of saying "event". At these events, the aim is to raise money for worthwhile cause. Often they involve formal dinner, well known speakers, or raffle auction (where people bid to buy an object. 

5. Fancy dress party 
party where everyone wears costume on particular theme. 

6. ball 
formal evening occasion where people dance. For example, fancy dress ball is more formal equivalent to fancy dress party. 

7. High tea 
meal eaten in the late afternoon or early evening, typically consisting of cooked dish, bread and butter, and tea. 

8. Brunch 
late morning meal eaten instead of breakfast and lunch. 

9. Black tie event 
Black tie is dress code for such functions. 

10. Theme party 
party where everyone has to dress in particular way connected with particular subject 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning