Hello English
Hello English
Hello English
ஆண்கள் போடும் ஷூக்களின் வகைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Types of men's shoes: 

1. Loafers type of leather shoe without laces, that person's foot slides into. 
(லோஃபர்ஸ் லேஸ் இல்லாத லெதர் ஷூ) 
http://fkrt. it/hVuQauuuuN 

2. Boots sturdy item of footwear covering the foot and ankle, and sometimes also the lower leg 
(பூட்ஸ் கால், கணுக்கால் மற்றும் சில சமயம் காலின் கீழ் பகுதியை மறைக்குமாறு அணியப்படும் ஒர் வலிமை மிக்க ஷூ) 
http://fkrt. it/Re~BpNNNNN 

3. Running shoes Casual shoes with rubber soles. It is light comfortable shoe designed for running. 
(ஓட்டத்திற்கான ஷூ ரப்பர் உள்ளங்கால்களைக் கொண்ட சாதாரண ஷூ. ஓடுவதற்கு வசதியாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் ஷூ. 
http://fkrt. it/qcaEgNNNNN 

4. Sneakers high or low shoe of canvas with flat rubber or synthetic sole, worn for sports or recreation. 
(ஸ்னீக்கர்ஸ் விளையாட்டு அல்லது பொழுதுபோக்கிற்காக அணியப்படும், தட்டையான ரப்பர் அல்லது செயற்கை உள்ளங்கால்களை கொண்ட கேன்வாஸ் ஷூ. 
http://fkrt. it/ReedGNNNNN 

Check out more of these at 'The Flipkart Fashion Sale': 
http://fkrt. it/DfU1JuuuuN 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning