Hello English
Hello English
Hello English
10 வழிகள், ஒருவரை தைரியப்படுத்த
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
10 ways to reassure someone: 

1. Don't worry. 
(கவலை படாதே) 

2. You'll be fine. It'll be fine 
(நீ நன்றாக இருப்பாய். அது நன்றாக இருக்கும்) 

3. What are you worrying for? 
(நீ எதற்காகக் கவலை படுகிறாய்?) 

4. There's no need to worry. 
(கவலைப்பட தேவையில்லை. 

5. There's nothing to worry about. 
(கவலைப்பட ஒன்றும் இல்லை. 

6. It'll turn out all right. 
(அது சரியாகிவிடும். 

7. It isn't as bad as all that. 
(இது அதைப்போல மிக மோசமானது ஒன்றும் இல்லை. 

8. Whatever you may have heard. 
(நீ எதைப்பற்றி கேள்விபட்டு இருந்தாலும். 

9. Rest assured, 
(கவலைப்படாதீர்கள், 

10. can assure you that. 
(. என நான் உனக்கு உறுதியளிக்க முடியும்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning