Hello English
Hello English
Hello English
15 WhatsApp குறியீடுகள், விளக்கத்துடன்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
WhatsApp symbols with meaning: 

1. :| straight face 
(நேரான முகம்) 

2. :) smiling 
(புன்னகை) 

3. :D grin 
(அசட்டுச் சிரிப்பு) 

4. :P teasing 
(கேலி) 

5. <3 love 
(காதல்) 

6. :S confused 
(குழப்பம்) 

7. ;) wink 
(ஒற்றைக் கண் சைகை) 

8. :O surprised 
(ஆச்சர்யம்) 

9. :( sad 
(வருத்தம்) 

10. :'( crying 
(அழுகை) 

11. <3 <3 lovestruck 
(காதல் வயப்படுதல்) 

12. :@ angry 
(கோபம்) 

13. (y) thumbs up 
(வெற்றிக் குறி) 

14. (n) thumbs down 
(தோல்விக் குறி) 

15. (*) star 
(நட்சத்திரம்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning