Hello English
Hello English
Hello English
12 ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Online Shopping vocabulary: 

1. Add to cart 
(பெட்டகத்தில் சேர்) 

2. Refund 
(பணத்தை திரும்பப் பெறுதல்) 

3. Return 
(பொருளை திருப்பி அனுப்புதல்) 

4. Shipment 
(பொருளை அனுப்புதல்) 

5. Delivery date 
(பட்டுவாடா செய்யப்படும் தினம்) 

6. Place an order 
(ஆர்டர் செய்தல்) 

7. Purchase 
(வாங்குதல்) 

8. Cash on delivery 
(பட்டுவாடா செய்யும்போது பணம் கொடுத்தல்) 

9. Discount 
(சலுகை) 

10. Promotional code 
(விளம்பரக்குறியீடு) 

11. Track order 
(ஆர்டரை பின்தொடர்தல்) 

12. Gift card 
(பரிசு அட்டை) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning