Hello English
Hello English
Hello English
15 உலர் பழங்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
15 Dry fruits: 

1. Almond 
(பாதாம்) 

2. Pistachio 
(பிஸ்தா) 

3. Raisin 
(உலர் திராட்சை) 

4. Cashew Nut 
(முந்திரிக் கொட்டை) 

5. Fig 
(அத்தி) 

6. Dates 
(பேரீச்சம்பழம்) 

7. Pine nut 
(பைன் பருப்பு) 

8. Apricot 
(சர்க்கரை பாதாமி) 

9. Betel nut 
(பாக்கு) 

10. Cudpahnut 
(சாரபருப்பு) 

11. Dried date 
(உலர் பேரீச்சை) 

12. Chestnut 
(கஷ்கொட்டை) 

13. Currant 
(திராட்சை வத்தல்) 

14. Walnut 
(வாதுமைக்கொட்டை) 

15. Peanut 
(வேர்க்கடலை) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning