Hello English
Hello English
Hello English
12 இணைச்சொற்கள், பிடிவாதம் (stubborn) எனும் வார்த்தைக்கு
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Words for stubborn: 

1. Obstinate பிடிவாதம் உடைய 

2. Inflexible நெகிழ்வற்ற 

3. Intractable அடக்க முடியாத 

4. Adamant பிடிவாதமுள்ள 

5. Headstrong முரண்டான 

6. Rigid திடமான 

7. Steadfast மனவுறுதி 

8. Hardheaded பிடிவாதக்காரr 

9. Recalcitrant கட்டுப்படுத்தமுடியாத 

10. Untoward பொருந்தாத 

11. Closed மூடப்பட்ட 

12. Opinionated கொள்கை பிடிவாதம் கொண்ட 

Some words like headstrong, steadfast, have positive connotation. While 'stubborn' has negative connotation 
(முரண்டு, மனவுறுதி போன்ற சில சொற்கள் நேர்மறை கருத்தை கொண்டுள்ளது, அதேசமயம் பிடிவாதம் 'stubborn' எதிர்மறை கருத்தை கொண்டுள்ளது. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning