Hello English
Hello English
Hello English
19 சுதந்திர தின வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Independence day Vocabulary: 

1. Independence சுதந்திரம் 

2. Independent சுதந்திரமான 

3. Freedom சுதந்திர 

4. Martyr தியாகிகள் 

5. Nation நாடு 

6. Unity ஒற்றுமை 

7. Diversity பன்முகத்தன்மை 

8. Citizens குடிமக்கள் 

9. Revolution புரட்சி 

10. Freedom movement விடுதலை இயக்கம் 

11. Non violence வன்முறை இல்லாத 

12. Constitution அரசியலமைப்பு 

13. Parliament பாராளுமன்றம் 

14. Assembly சட்டமன்றம் 

15. Governance ஆளுகை 

16. Government அரசு 

17. Leader தலைவர் 

18. Opposition எதிர்க்கட்சி 

19. Election தேர்தல் 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning