Hello English
Hello English
Hello English
13 ராக்கி சொற்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Raakhi Vocabulary: 

1. Sacred thread Rakhi is sacred thread that sister ties to her brother. 

E. g. The sacred thread strengthens the bond we share. 
(1. புனித கயிறு ராக்கி என்பது ஒரு சகோதரி தன் சகோதரனின் கையில் கட்டும் ஒரு புனிதமான கயிறு. 

எ. கா: இந்த புனித கயிறு நமது உறவை உறுதிப்படுத்துகிறது. 

2. Vow 
(உறுதிச்சொல் சபதம்) 

3. Auspicious time An auspicious time for ceremony to take place 
(3. முகூர்த்த நேரம் ஒரு சடங்கு நடக்க அநுகூலமான நேரம்) 

4. Auspicious 
(4. மங்கலமான) 

5. Ceremony 
(5. சடங்கு) 

6. Siblings 
(6. உடன்பிறப்புகளின்) 

7. Bond 
(7. உறவு) 

8. Festive 
(8. விழா) 

9. Protect 
(பாதுகாப்பு) 

10. Kin 
(உறவினர்) 

11. Affection 
(பாசம்) 

Phrasal verbs for siblings: 
(உடன்பிறப்புகள் வினைச்சொற்களை:) 

1. Look up to someone to respect or admire someone 

E. g. have always looked up to my brother! 


1. மரியாதை ஒருவரை மதிக்க அல்லது மரியாதை செலுத்த 

எ. கா: நான் எப்போதும் என் சகோதரனை மதிப்பேன்!) 

2. Look after to care for someone 

E. g. My brother always looks after me. 
(2. பார்த்துக் கொள்ள ஒருவரை கவனித்துக்கொள்ள 
எ. கா: எனது சகோதரர் எப்போதும் என்னை பார்த்துக்கொள்வார். 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning