Hello English
Hello English
Hello English
11 - வெட்கத்திற்கான இணை சொற்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
11 Synonyms for Shy: 

1. Bashful நாணம் 

2. Timid பயந்த 

3. Sheepish செம்மறியாடு போன்ற 

4. Reserved கூச்சமுள்ள 

5. Reticent தயக்கத்துடன் 

6. Introverted மருகி 

7. Apprehensive அச்சம் கொள்கிற 

8. Reluctant தயங்கிய 

9. Repressed அடக்க ஒடுக்கமான 

10. Self conscious தன்னறிவுடைய 

11. Coy தன்னடக்கமுள்ள 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning