Hello English
Hello English
Hello English
டிவி சொல்லகராதி
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
TV Vocabulary: 

1. Broadcast ஒளிபரப்பு 

2. Telecast தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி 

3. Commercial (advertisement) விளம்பரம் 

4. Promo சிறிய விளம்பரம் 

5. Teaser சிறிய முன்னோட்டம் 

6. Sitcom சந்தர்ப்ப நகைச்சுவை 

7. Reality show ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சி 

8. Soap Opera சோப் ஓபரா 

9. Thriller திகில் 

10. Anchor நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் 

11. TRP ratings டிஆர்பி மதிப்பீடுகள் 

12. Season (like "season" of show) சீசன் 

13. Rerun மீண்டும் இயக்கு 

14. Couch potato சோம்பேறி 

15. Prime time பிரதம நேரம் 

16. Channel surfing தொலைக்காட்சி உலாவல் 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning