Hello English
Hello English
Hello English
13 मोटरसाइकलका भागहरू
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Parts of motorcycle:(मोटरसाइकलका भागहरू:) 

1. Taillight पछाडि को लाइट 

2. Mudguard मोटरसाइकिल लाई हिलो बाट सुरक्षित राख्ने भाग 

3. Spring suspension मोटरसाइकिल लाई अचानक हल्लाउनु बाट से बचाउने उपकरण 

4. Exhaust pipe जसबाट धुंआ फ्यालिन्छ 

5. Passenger restraint handle जसलाई पछाडि बसेको यात्री समात्न सक्छ जस्ले ऊ खस्दैन 

6. Gas tank ग्याँस ट्यांक 

7. Handlebar मोटरसाइकिल को हैंडल 

8. Dashboard जसमा सामान राखिन्छ 

9. Headlight लाइट जुन मोटरसाइकिल को अगाडि लगाइएको हुन्छ 

10. Telescopic shock absorber मोटरसाइकिल लाई झटका बाट बचाउने उपकरण 

11. Disk brake जोकि मोटरसाइकिल लाई रोकने काम गर्छ 

12. Aluminium rim एलुमिनियम को किनारा जुन टायर को आकार लाई बनाई राक्छ 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning