Hello English
Hello English
Hello English
13 மோடர் பைகின் பாகங்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
இரு சக்கர வாகனதின்/மோடர் பைகின் பாகங்கள் 

1. பின்னால் இருக்கும் லைட் 

2. மோடர் பைக் ஓட்டுனர் மேல் சேர் அல்லது தூசு படாமல் இருக்க சக்கரத்தின் மேல் பொருத்தப்பட்டுள்ள பலகை. 

3. சுருண்ட தொங்கு கம்பி மோடர் பைகை ஓட்டும் பொழுது அதன் அதிர்வுகளிலிருந்து ஓட்டுணரை பதுகாக்க பயன்படுவது 

4. வண்டியிலிருந்து வாயுவை வெளியேற்ற பயன்படும் பைப்பு 

5. இது வண்டியின் பின்னால் உட்க்காருபவர் கீழே விழாமல் இருக்க பிடிதுக்கொள்ள பயன்படும் பிடிமானம் 

6. பெற்றோல்/ டீசல் டாங்க் 

7. மோடர் பைகின் ஹாண்டில் 

8. மோடர் பைகின் பட்டங்கள்/ ஸ்விட்சுகள் இருக்கும் இடம் 

9. மோடர் பைகின் முன்னால் பொருத்தப்பட்டுள்ள லைட் 

10. மோடர் பைகை ஓட்டும் பொழுது அதன் அதிர்வுகளிலிருந்து ஓட்டுணரை பதுகாக்க பயன்படுவது. 

11. மோடர் பைகை நிருத்த பயன்படும் பொருள். 

12. வண்டியின் சக்கரதின் உட்பகுதி அலுமினியம் விளிம்பினாலானது. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning