Hello English
Hello English
Hello English
14 உண்ர்வுகளின் சொற்றொகுதி
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Expressing feelings: 
உணர்வுகளை வெளிப்படுதுவது: 

1. Afraid (அச்சம்/ அஞ்சுவது பயப்படுதல், திகிலடைதல்) 
Feeling fear or anxiety; frightened. 

2. Anxious (ஏக்கமடைதல் கவலைபடுதல் அல்லது பதட்டமடைதல்) 
Feeling or showing worry, nervousness. 

3. Ashamed (அவமானமடைதல்/ வெட்கமுற்றிருத்தல்) Embarrassed or guilty because of one's actions. 

4. Bored (சலிப்பு) Feeling weary and impatient because one is unoccupied or lacks interest in one's current activity. 

5. Confused (குழப்பமடைதல்) 
(Of person) unable to think clearly. 

6. Curious (ஆர்வம்) Eager to know or learn something. 

7. Embarrassed (சங்கடப்படுதல்) Feeling ashamed 

8. Jealous (பொறாமை) Feeling or showing an envious resentment against someone or their achievements, possessions, or perceived advantages. 

9. Moody (மந்தமான நிலை) (Of person) given to unpredictable changes of state of mind. 

10. Responsible (பொருப்புள்ள) 
Having an obligation to do something, or having control over or care for someone. 

11. Scared (பயம்) Fearful; frightened. 

12. Shy (வெட்கம்) Nervous or timid in the company of other people. 

13. Uncomfortable (வசதிக்குரைவான) Causing or feeling slight pain or physical discomfort. 

14. Worried (கவலைபபடுதல்) Anxious or troubled about actual or potential problems. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning