Hello English
Hello English
Hello English
15 நாற்காலிகளின் வகைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
நாற்காலிகளின் வகைகள்: 

1. Chair (நாற்காலி) separate seat for one person, typically with back and four legs. 

2. Armchair (கைபிடி உள்ள நாற்காலி) large, comfortable chair with side supports for person's arms. 

3. Rocking chair (ஆட்டும் நாற்காலி) chair built on two pieces of curved wood so that it moves forwards and backwards when you are sitting in it. 

4. Stool (முக்காலி/ ஸ்டூல்) seat without back or arms, typically resting on three or four legs or on single pedestal. 

5. Car seat (காரின் இருக்கை குழந்தைகள் உட்கார காரில் அமைக்கப்படும் இருக்கை. 
removable seat designed to hold small child safely while riding in an automobile and that usually attaches to standard seat with hooks or straps. 

6. Wheel Chair (சக்கர நாற்காலி ஊனமடைந்தவர்கள் உபயோகிக்கும் நாற்காலி) 
chair fitted with wheels for use as means of transport by person who is unable to walk as result of illness, injury, or disability. 

7. Sofa (மெது நாற்காலி) long upholstered seat with back and arms, for two or more people. 

8. Recliner (சாய்யிருக்கை சாய்மானத்துடன் அமைக்கப்படும் நாற்காலிகள்) chair with reclining back, especially one with an integral footrest. 

9. Chaise longue (ஓய்விடதில் அமைக்கப்படும் மெது நாற்காலி. அதில் ஒரு கையை வைக்கவெ இடம் இருக்கும்) chaise longue is long, low couch for reclining, which has back along half its length and only one armrest. 

10. Swivel chair (சுழலும் நாற்காலி) chair with seat able to be turned on its base to face in any direction. 

11. Deck chair (கப்பல்களில் பயன்படுதப்படும் மூடி வைக்ககூடிய நாற்காலி) folding chair of wood and canvas, typically used near the sea or on the deck of passenger ships. 

12. Director's chair (இயக்குனர்களின் இருக்கை. folding armchair with crossed legs and canvas seat and back piece. 

13. Lounger (ஓய்விடதில் அமைக்கப்படும் நாற்காலி) comfortable chair for relaxing on, especially an outdoor chair that adjusts or extends, allowing person to recline. 

14. Bench (பேஞ்சு) long seat for several people, typically made of wood or stone. 

15. High chair (ஹை சேர் குழந்தைகள் சாப்பிட உட்கார பயன்படும் நாற்காலி. chair with long legs for baby or small child, fitted with tray that is used like table at mealtimes. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning