Hello English
Hello English
Hello English
10 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಬ್ದಕೋಶ
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Bank vocabulary:(ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಬ್ದಕೋಶ) 

1. Chequebook (ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಚೆಕ್ಕುಗಳ ದಾಖಲೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಹಾಳೆ ಇರುವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. book of blank checks with register for recording cheque written. 

2. Cheque register (ಚೆಕ್ಕುಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ) check register, also called cash disbursements journal, is the journal used to record all of the checks, cash payments, and outlays of cash during an accounting period. 

3. Monthly statement (ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಸದ ಬಳಕೆಯ ವಿವರ) monthly statement of account mailed by bank to each of its customers with checking or other accounts, recording the banking transactions and current balance during period and usually including canceled checks. 

4. Bank book or passbook (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ. booklet issued by bank to an account holder for recording sums deposited and withdrawn. 

5. Credit card (ಬ್ಯಾಂಕು, ಸೊಸೈಟಿ ಗಳಿಂದ ವಿತರಿಸುವ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಗದ, ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. small plastic card issued by bank, building society, etc. allowing the holder to purchase goods or services on credit. 

6. Traveler's cheques (ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ಕು, ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳ್ಲಲಿಯು ಇದನ್ನು ಹಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು) cheque for fixed amount that may be cashed or used in payment abroad after endorsement by the holder's signature. 

7. ATM card (ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಾಗದ ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ವಿವರ, ಹಣ ಪಾವತಿ, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಯನ್ನು ಮಷೀನ್ ನ ಮುಖೆನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. An ATM card is any payment card issued by financial institution that enables customer to access an automated teller machine (ATM) in order to perform transactions such as deposits, cash withdrawals, obtaining account information, etc. 

8. Deposit slip (ಠೇವಣಿ ಚೀಟಿ) deposit slip is small written form that is sometimes used to deposit funds into bank account. 

9. Withdrawal slip (ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಚೀಟಿ) withdrawal slip is bank document on which person writes the date, account number and amount of money to withdraw from bank. 

10. Loan application (ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ) Loan origination is the process by which borrower applies for new loan, and lender processes that application. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning