Hello English
Hello English
Hello English
14 बिहान खाने खाजा का नामहरु अङ्रेजिमा
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Names of 14 of breakfast items in English:(बिहान खाने खाजा का नामहरु अङ्रेजिमा) 

1. Dumpling (Momo)(मासु वा साग्सब्जीहालेर उसिनेको पिठोको परिकार, म:म:) 

2. Porridge: dish consisting of oatmeal or another meal or cereal boiled in water or milk. पानी वा दुधमा पकाइएको लेदो वा झोल) 

3. Patty(साग्सब्जीहालेर पकाइएको रोटी) 

4. Whole wheat flatbread (Roti)(रोटी)) 

5. Baguettes(फ्रान्सेली पाउरोटी को लामो टुक्रा) 

6. Fritters(पकौडा) 

7. Bagels(पिठो लाई गोलो आकार मा डल्लो पारेर बनाइएको रोटी) 

8. Baked beans(ससहरुमा पकाइएको राज्मा) 

9. Pancake(रोटी (बाबर जस्तो) 

10. Hash browns(चिनिको मिश्रण बाट बनेको रोटी) 

11. Muffin(सानो केक वा रोटी) 

12. Donut(केक वा रोटी जुन गोलो आकारको बीचमा खोपिल्टो भएको हुन्छ) 

13. Waffle(मैदा को पिठो बाट बनाइने गुलियो आहार) 

14. Oatmeal(जौबाट बनेको) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning