Hello English
Hello English
Hello English
14 காலை உணவுகளின் பெயர் ஆங்கிலத்தில்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
காலை உணவுகளின் பெயர் ஆங்கிலத்தில்: 

1. Vermicelli (சேமியா) 

2. Porridge (கஞ்சி/கூழ்) 

3. Patty (பேட்டி/ புட்டு) 

4. Whole wheat flatbread (ரொட்டி) 

5. Flattened rice (அவல்) 

6. Fritters (பலகார வகை/ பக்கோடா) 

7. Gram flour balls (கடலை மாவு உருண்டைகள்/ கோஃப்தா) 

8. Tandoor baked soft flatbread (நான்) 

9. Pancake with thick center (அப்பம்) 

10. Pancake/Hopper (தோசை) 

11. Steamed cake of fermented rice and pulse flour (இட்லி) 

12. Savory donut (வடை) 

13. Fried lentil balls in yogurt sauce. (தயிர் வடை) 

14. Semolina snack (உப்புமா) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning