Hello English
Hello English
Hello English
10 ಭೀತಿಗಳು: ಜೇಡಗಳ, ಎತ್ತರದ, ನೀರಿನ ಭೀತಿ
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
10 ಭೀತಿಗಳು 

1. Arachnophobia – The fear of spiders ಜೇಡಗಳ ಭೀತಿ. 

2. Ophidiophobia – The fear of snakes. ಹಾವುಗಳ ಭೀತಿ. 

3. Acrophobia – The fear of heights. ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಭೀತಿ. 

4. Agoraphobia – The fear of open or crowded spaces. People with this fear often wont leave home. ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಥವಾ ಜನಜಂಗುಳಿಯ ಭೀತಿ. 

5. Cynophobia – The fear of dogs. ಶ್ವಾನಗಳ ಭೀತಿ. 

6. Claustrophobia – The fear of small spaces like elevators, small rooms and other enclosed spaces. ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರ ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಭೀತಿ. 

7. Mysophobia – The fear of germs. It is also termed as Germophobia or Bacterophobia. ಕೀಟಾಣುಗಳ ಭೀತಿ. 

8. Aerophobia – The fear of flying. ಹಾರಾಟದ ಭೀತಿ. 

9. Trypophobia – The fear of holes ರಂಧ್ರಗಳ ಭೀತಿ. 

10. Thanatophobia – The fear of death. Even talking about death can be hard. ಮೃತ್ಯುವಿನ ಭೀತಿ. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning