Hello English
Hello English
Hello English
10 மிருகங்களின் வகைகளும் வகைபாடுகளும்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
10 Animal Types and classification (மிருகங்களின் வகைகளும் வகைபாடுகளும்) 

Animals can be divided broadly into vertebrates and invertebrates. (மிருகங்களை முதுகெரும்பு உடைய மற்றும் முதுகெலும்பற்ற என்று பொதுவாக வகைபடுத்தலாம்) 

Vertebrates have backbone or spine (vertebral column). இவை முதுகுத்தண்டு உள்ளவற்றை குறிக்கின்றது They include இவை, 

1. Fish: limbless cold blooded vertebrate animal with gills and fins and living wholly in water. (சூழல்வெப்பக் குருதியுடைய, செவுள்கள் மற்றும் துடுப்புகள் உடைய நீரில் மட்டுமே வாழக்கூடிய விலங்கு. 

2. Amphibians: cold blooded vertebrate animal. Comprises the frogs, toads, newts, and salamanders. (ஈரூடகவாழிகளும் சூழல்வெப்பக் குருதியுடைய விலங்குகள். தவளைகள், தேரைகள், நியூட்ஸ் மற்றும் தீவில் வாழும் பல்லி வகைகள் இதில் அடங்கும் 

3. Reptiles: cold blooded vertebrate of class that includes snakes, lizards, crocodiles, turtles, and tortoises. They are distinguished by having dry scaly skin, and typically laying soft shelled eggs on land. (ஊர்வன: பாம்புகள், பல்லிவகைகள், முதலைகள், ஆமைகள் இதில் அடங்கும். 

4. Birds: warm blooded egg laying vertebrate distinguished by the possession of feathers, wings, and beak and (typically) by being able to fly. (பறவையினம்: இது முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கும். இவை இரக்கை மற்றும் அலகு உடையவை ஆகும்) 

5. Mammals: warm blooded vertebrate animal of class that is distinguished by the possession of hair or fur, the secretion of milk by females for the nourishment of the young, and (typically) the birth of live young. (பாலூட்டிகள் இது குட்டிகளை ஈன்றெடுத்து தனது குட்டிகளுக்கு பால் கொடுக்ககூடியவை) 

The remaining animals are the invertebrates, which lack backbone. These include: 

1. Molluscs (clams, oysters, octopuses, squid, snails) 

2. Arthropods (millipedes, centipedes, insects, spiders, scorpions, crabs, lobsters, shrimp) 

3. Annelids (earthworms, leeches) 

4. Cnidarians (jellyfish, sea anemones, corals) 

5. Sponges 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning