Hello English
Hello English
Hello English
14 घस्रने जीवका नामहरु
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
14 घस्रने जीवका नामहरु: 

1. Alligator गोही 

2. Crocodile गोही 

3. Turtle एक पानी कछुवा 

4. Snake सांप: 

a. Python: अजगर 

b. Viper: अक्सर अन्टार्कटिका, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, मडागास्कर, हवाई, छ मा भेट्टाएको एक प्रकारको विषालु साँप 

c. Cobra: कोबरा 

d. Anaconda: एनाकन्डा 

e. Rattlesnake America को एक प्रकार को सर्प जो हिन्डदा खेरी खड़खड़ आवाज़ गर्छ 

5. Lizard छेपारो 

6. Tortoise कछुआ 

7. Gecko माउसुलीबाट 

8. Tuatara एक छेपारो जस्तो जनावर, अब मात्र न्यूजील्याण्ड मा पाइएको 

9. Gila monster New Mexico आदि को विशाल विषालु छेपारो 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning