Hello English
Hello English
Hello English
14 ஊர்வனவின் பெயர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
14 reptile names: 

1. Alligator அலிகேடர்/ முதலை 

2. Crocodile முதலை 

3. Turtle நீரில் வாழும் ஆமை 

4. Snake பாம்பு 

a. Python: மலை பாம்பு 

b. Viper: விரியன் பாம்பு, இவை Antarctica, Australia, New Zealand, Madagascar, Hawaii, முதலான நாடுகளில் காணப்படும் 

c. Cobra: நல்ல பாம்பு 

d. Anaconda: அனகோண்டா 

e. Rattlesnake சாரைப்பாம்பு/ சங்கிலி கருப்பான். America வில் காணப்படும் ஒரு வகையான பாம்பு. இது நகரும் பொழுது கிளுகிளுப்பை சத்தம் போல் கேட்கும் 

5. Lizard பல்லி 

6. Tortoise ஆமை 

7. Gecko சூடன காலனிலயில் வாழும் கௌளி/பல்லி வகைகள் 

8. Tuatara ஊர்ந்து செல்லும் பல்லி போன்ற பிராணி. இவை New Zealand இல் காண்ப்படும் 

9. Gila monster New Mexico வில் காண்ப்படும் விகாரமான பெரிய நச்சு பல்லியினம் 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning