Hello English
Hello English
Hello English
11 மருந்துகளின் வகைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
11 types of medicines: 

1. Antibiotics medicine that inhibits the growth of or destroys microorganisms (இந்த மருந்து, நுண்ணுயிரிகளின் வளர்சியை குறைக்கவும் அழிக்கவும் பயன்படுகின்றது. 

2. Analgesic (chiefly of drug) acting to relieve pain (வலி நிவாரணி. 

3. Antacids Antacids are used to relieve acid indigestion, upset stomach, sour stomach, and heartburn (வயிற்று அமிலநீக்கி வயிற்று வலி அல்லது நெஞ்செரிசலுக்கு சாப்பிடபடும் மருந்து. 

4. Anti allergic Relating to any agent or measure that prevents, inhibits, or alleviates an allergic reaction. (ஒவ்வாமைத் தடுக்கும் மருந்து) 

5. Antiseptic Any substance that inhibits growth of microorganisms (நோய்க்கிருமி எதிர்ப்புத் தன்மை உடையது. இது திசுக்கள் அழுகாமல் காக்கும்) 

6. Antipyretic (chiefly of drug) used to prevent or reduce fever (உடல்வெப்பம் தணிக்கும் காய்ச்சல் மருந்து) 

7. Muscle Relaxants They are used for pain relief in minor strain injuries (தசைகளின் வலியை போக்க உதவும் மருந்து. 

8. Sedatives drug taken for its calming or sleep inducing effect (தூக்க மருந்து. 

9. Supplements dietary substances used to enhance, or enrich the nutritional status of patient. (நோயாளிகள் உடலில் போஷாக்கை அளிக்க உதவும் துணைத்தீவனகள். 

10. Antidepressants Medications prescribed to relieve major depression மனஅழுத்தம் தடுப்பிகள். 

11. Laxatives Laxatives are used to treat constipation—the passage of small amounts of hard, dry stools (மலமிளக்கும் மருந்து. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning