Hello English
Hello English
Hello English
19 மூலிகைகளும் வாசனைப்பொருட்களும்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Herbs and spices: 

1. Anise அன்னாசிப்பூ 

2. Basil பச்சிலை, துண்ணூத்திப் பத்தினி 

3. Bayleaf ப்ரிஞ்சி இலை 

4. Cardamom ஏலம் 

5. Chicory (சிக்கிரி) root of the chicory plant roasted and ground to substitute for or adulterate coffee 

6. Cinnamon பட்டை 

7. Clove கிராம்பு 

8. Coriander கொத்துமல்லி விதை, தனியா 

9. Curry leaves கரிவேப்பிலை 

10. Fennel சோம்பு 

11. Fenugreek வெந்தயம் 

12. Galangal சித்தரத்தை 

13. Nutmeg ஜாதிக்காய் 

14. Oregano ஆரிகானோ, ஒமத்தின் ஒரு வகை 

15. Paprika சிவப்பு மிளகு வகை, இது மிகக்காரமாக இருக்கும். 

16. Saffron குங்குமப்பூ 

17. Thyme (இது புதினா வகையை சேர்ந்தது, இது மிக வாசனையாக இருக்கும்) low growing aromatic plant of the mint family. 

18. Tumeric மஞ்சள் 

19. Wasabi (இது ஜப்பாநிய சமயலில் பயன்படுத்தும் முள்ளங்கி வகை. இது மிக காரமாக இருக்கும்) the thick green root of the wasabi plant that the Japanese use in cooking and that tastes like strong horseradish 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning