Hello English
Hello English
Hello English
12 செடிகளை பற்றிய சொற்றொடர்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Plant Vocabulary: 

1. Fern (இது ஒரு செடி வகை, இதில் விதைகளோ பூக்களோ இருக்காது. இதில் சிதல்கள் மட்டுமே இருக்கும்) Any of numerous flowerless, seedless vascular plants that produce spores. 

2. Shrub (குறுஞ்செடிகள்) low woody perennial plant usually having several major stems. 

3. Sapling (கன்று, மரக்கன்று) young tree. 

4. Pod (நெற்றுக்காய் உறை) An elongated seed vessel of leguminous plant such as the pea, splitting open on both sides when ripe. 

5. Seedling (நாற்று) young plant or tree grown from seed. 


6. Shoot (தண்டுப்பகுதி) new branch or produce buds, branches, or germinate. 

7. Stalk (காம்பு) The main stem of herbaceous plant. 

8. Weed (களைச்செடி) wild plant growing where it is not wanted and in competition with cultivated plants. 

9. Ivy படர் கொடி வகை) woody evergreen Eurasian climbing plant, typically having shiny, dark green five pointed leaves. 

10. Vine (கொடி) climbing or trailing woody stemmed plant of the grape family. 

11. Foliage (தழை, இலைத்தொகுதி) Plant leaves, collectively. 

12. Twig (சிறுகிளை) slender woody shoot growing from branch or stem of tree or shrub. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning