Hello English
Hello English
Hello English
11 வகையான செய்தித்தாள்களும் இதழ்களும்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Types of Newspapers and Magazines: 

1. Tabloid: பரபரப்பு செய்திகள்) Gossip newspapers 

2. Periodical: (பத்திரிகை)A newspaper or magazine published at periodic intervals 

3. Daily/ weekly/ monthly: (தினம், வாரம் ஒரு முரை, மாதம் ஒருமுரை வெளிவரும் இதழ்கள்) papers printed once day/ week/ month 

4. Gutter Press: (பரபரப்புச் செய்திகள் மட்டுமே உள்ள செய்தித்தாள்) newspapers that contain only sensational news or gossip 

5. Broadsheet: (பல செய்திகளைக் கொண்ட செய்தித்தாள்கள்) newspaper printed on large sheets of paper. Broadsheets are generally believed to contain more serious news than tabloid newspapers, which are smaller, although many broadsheets are now printed in compact size. 

6. Digital: (இலக்கமுறையில் மட்டுமே உள்ள செய்த்திதாள்) digital version of printed newspaper. 

7. Regional Newspaper:(மானிலம் சார்ந்த செய்தித்தால்) newspaper which contains news from particular area 

8. National Newspaper: (தேசிய செய்திதால்) newspaper which contains news from the whole country 

9. Bulletin: (செய்தி அறிக்கை) magazine or newspaper that club or organization produces regularly to give information to its members 

10. Gazette: (அரசிதழ்) an official newspaper that publishes lists of people in government, legal, military, or university jobs 

11. Journal: (தொழிற்சார்ந்த செய்திகளை மட்டுமே அளிக்கும் இதழ்கள்) magazine containing articles relating to particular subject or profession 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning