Hello English
Hello English
Hello English
11 தசரா சொற்றொடர்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Dussehra Vocabulary: 

1. Effigy உருவ பொம்மை 

2. Demigods (அசுர சக்தியை அழிக்க, தேவர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடிய உபத்தெய்வம்) The devs combined into Shakti (a mass of incandescent energy) to kill the demigod Mahishasur. 

3. Demon (சாத்தான்) The day marks the victory of Durga over the demon Mahishasura. 

4. Bonfires வெளியே மூட்டும் நெருப்பு, இது யாகத்திற்கோ ஏதேனும் உத்சவத்திற்கோ ஏற்றப்படும். 

5. Victory of good over evil கேட்ட சக்தியை வீழ்த்திய நல்ல சக்தி. 

6. Triumph of Lord Rama over Ravana. கேட்ட சக்தியின் ப்ரதிபலிப்பான ராவணனை நல்ல சக்தியின் ப்ரதிபலிப்பான ராமர் வெற்றி கொள்வது. 

7. Auspicious சுபம் 

8. Scriptures (வேதம்) According to Scriptures, by worshiping the 'Shakti' on the nine days of navaratri, the householders attain the threefold power i. e. physical, mental and spiritual. 

9. Enactment (ஒருவரின் வாழ்கையை நாடகமாக கூறுவது. The 'Ramlila' an enactment of the life of Lord Rama, is held during the nine days preceding Dussehra. 

10. Fair மேளா 

11. Culminate (உச்சநிலை அடைவது. ஒன்பது நாள் நவராத்திரி பண்டிகை, பத்தானாளான தசரா அன்று உச்சநிலை அடைகிறது) The first nine days are celebrated as Navratri ("nine nights"), culminating on the tenth day as Dussehra. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning