Hello English
Hello English
Hello English
10 ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಬ್ದಕೋಶ ಪದಗಳು
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Vocabulary words for Animals:(ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಬ್ದಕೋಶ) 

1. Antler (ಕವಲ್ಗೊಂಬು) the horn of deer or similar animal (ಜಿಂಕೆಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ವಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಂಬು) 

2. Bridle (ಕುದುರೆಯ ಮೊಗವಾಡ) device that fits on horse's head and that is used for guiding and controlling the horse (ಕುದುರೆಯ ತಲೆಗೆ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಉಪಕರಣ, ಇದು ಕುದುರೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರಲು ಹಾಗು ಲಗಾಮು ಹಾಕಲು ಉಪಯುಕ್ತ. 

3. Brood (ಮರಿಗಳು) group of young birds (such as chickens) that were all born at the same time. (ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜನಿಸಿದ ಮರಿಗಳ ಗುಂಪು. 

4. Fawn (ಜಿ೦ಕೆಮರಿ) deer that is less than year old(ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಜಿಂಕೆಮರಿ. 

5. Feline of or relating to the cat family (ಬೆಕ್ಕಿನಂಥ) 

6. Equine of or relating to horses(ಕುದುರೆಯಂಥ) 

7. Canine relating to dogs(ದವಡೆ/ನಾಯಿಯಂಥ) 

8. Bovine relating to cows(ಹಸುವಿನಂಥ) 

9. Asinine of, relating to, or resembling an ass(ಕತ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ) 

10. Leonine of, relating to, or resembling lion(ಸಿಂಹವನ್ನು ಹೋಲುವ) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning