Hello English
Hello English
Hello English
17 வீடு வகைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Types of houses: 

1. Apartment (தனி அறை) room or suite of rooms designed as residence and generally located in building. 

2. Hut (குடிசை) small house or shelter, usually made of wood or metal. 

3. Cabin (சிற்றறை) An enclosed small room. 

4. Caravan (கூண்டுவண்டி, கேரவான்) large group travelers journeying together large covered vehicle. 

5. Cottage (குடில், காட்டேஜ்) small simple house, esp in rural area. 

6. Dorm (கல்லூரி அல்லது பல்கலைகளகத்தில் உள்ள மாணவர் தங்குமிடம்) college or university building containing living quarters for students. 

7. Estate (பண்ணை) Everything you own, your property. 

8. Flat (அடுக்குமாடி வீடு) An apartment on one floor of building. 

9. Lodge (உறைவிடம், பயனிகள் தங்குமிடம். hotel providing overnight lodging for travelers. 

10. Loft (பரண்/ பரணி. Floor consisting of open space at the top of house just below roof; often used for storage. 

11. Mansion (மாளிகை) large luxurious house. 

12. Pent house (பென்ட்ஹவுஸ் மொட்டைமாடியுடன் இருக்கும் வீடு, இது ஒரு அடுக்குமாடியில் மேல் வீடாக இருக்கும். residence, often with terrace, on the top floor or floors of building. 

13. Row house (ரோ ஹவுஸ் ஒரே மதிரி வரிசையாக பொதுவான சுவர்கள் உடைய வீடுகள்) One of series of houses, often of similar or identical design, situated side by side and joined by common walls. 

14. Villa (வில்லா, நாட்டுப்புற மாளிகை. The often large, luxurious country house of well to do person. 

15. Tepee (கூடாரம்) tent usually of conical shape. 

16. Shack (குடிசை போன்ற சிரியதான தங்குமிடம்) small crude shelter used for living. 

17. Studio apartment (இந்த வகையான வீட்டில் ஒரே ஒரு முக்கிய அறை மட்டுமே இருக்கும்) small apartment usually consisting of one main living space. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning