Hello English
Hello English
Hello English
12 வகையான கார்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Types of cars: 

1. Compact (கச்சிதமான) compact car is medium sized car. 

2. Convertible (மாற்றக்கூடிய இந்த வகையான காரின் மேல் பகுதியை முற்றிலுமாக திரந்து வைக்க முடியும்) convertible or cabriolet is an automobile body style that can convert between an open air mode and an enclosed one, varying in degree and means by model. 

3. Cruiser (போலீஸ் கார், இதில் ரேடியோ, மற்றும் தகவல் அளிக்கும் கருவிகள் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும்) police car used for patrolling streets and equipped with radio for communicating with headquarters. 

4. Hatchback (ஹாட்ச்பேக் பின்புறம் மொத்தமும் மூடும் மற்றும் மேல் நோக்கி திரக்கும் வகையில் கதவு உடையது) car with door across the full width at the back end that opens upwards to provide easy access for loading. 

5. Hybrid ஹைபிரிட், இது பெட்ரொல் மற்றும் மின் சக்தி ஆகிய இரண்டையும் கொண்டும் இயங்கும் வசதி உள்ளது) car with petrol engine and an electric motor, each of which can propel it. 

6. Jeep (ஜீப்) small, sturdy motor vehicle with four wheel drive, especially one used by the military. 

7. Luxury car (சொகுசு கார்) marketing term for vehicle that provides luxury — pleasant or desirable features beyond strict necessity — at increased expense 

8. Off road vehicle (சரளை மேற்பறப்பில் ஓட்டக் கூடிய வண்டி) An off road vehicle is considered to be any type of vehicle which is capable of driving on and off paved or gravel surface. 

9. Dragster (பந்தயங்களில் ஓட்டக்கூடிய கார் வகை) long, narrow, fast car that has been specially built to take part in drag races. 

10. Roadster (மேற்புறம் திரந்து இருக்கும் இரண்டே நபர்கள் செல்லக்கூடிய கார் வகை) an open top car with two seats. 

11. Subcompact (மிகக் கச்சிதமான கார் வகை) subcompact car is the American term for an automobile with class size smaller than compact car, usually not exceeding 165 inches (4, 191 mm) in length, but larger than microcar. 

12. SUV (எஸ்யூவி) rugged automotive vehicle similar to station wagon but built on light truck chassis 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning