Hello English
Hello English
Hello English
10 பொதுவான எதிர்ச்சொற்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Common Antonyms: 

1. Courteous Discourteous, Rude 
(பணிவு பணிவின்மை) 

2. Intentional Accidental 
(வேண்டுமென்று தற்செயல்) 

3. Frequent Seldom 
(அடிக்கடி எப்பொழுதாவது) 

4. Bold Meek, Timid 
(தைரியமான சாதுவான) 

5. Giant Tiny, Small, Dwarf 
(மிகப்பெரிய மிகச்சிறிய) 

6. Knowledge Ignorance 
(அறிவுடைமை அறியாமை) 

7. Pupil Teacher 
(மாணவர்கள் ஆசிரியர்) 

8. Amateur Professional 
(கற்றுக்குட்டி அதிகாரி) 

9. Ancestor Descendant 
(மூதாதையர் சந்ததியினர்) 

10. Elementary Advanced 
(தொடக்க நிலை உயர்நிலை) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning