Hello English
Hello English
Hello English
20 जन्मदिन शब्द संग्रह शब्द र वाक्यांश
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
It's Hello English's 2nd Birthday today! We bring you some interesting birthday vocabulary: 
(आज Hello English को दोस्रो जन्मदिन हो हामी तपाईंलाई केही रोचक जन्मदिन शब्दावली ल्यौदैछौँ |) 

1. Bash 
(जोरको दिनु 

2. Venue 
(स्थान 

3. R. S. V. 
(कृपया प्रतिक्रिया गर्नुहोला) 

4. Confetti 
(रङगिन) 

5. Streamers 
(पताका) 

6. Piñata 
(पिनाता) 

7. Frosting 
(तुषारावरण) 

8. Blast 
(धमाका) 

9. Celebration 
(उत्सव) 

10. Host 
(पाहुना) 

11. Guest 
(अतिथि) 

Birthday Phrases: 

1. Blow out the candles 
(मैनबत्ती फूक्नु) 

2. Make wish 
(एक इच्छा गर्नु 

3. Have blast 
(धमाका वाला मनोरंजन 

4. To turn ## years 
(## वर्षीय हुनु) 

5. Birthday bash 
(जन्मदिनको ठुलो मनोरंजन 

6. Throw party 
(भोज दिनु 

7. Have whale of time 
(विशाल रमाइलो समय हुनु 

8. Dance the night away 
(रातभरी नाच्नु 

9. Put on your dancing shoes 
(रमाइलो भोजको तयारी गर्नु 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning