Hello English
Hello English
Hello English
11 கடற்கரை சொற்றொடர்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Beach Vocabulary Words: 

1. Coast கோஸ்ட் 

2. Coral பவளம் 

3. Dock கப்பல்துறை 

4. Tide அலை 

5. Surf கடற்கரை நீரலைவு 

6. Sand castle மணல் வீடு 

7. Snorkel நீரடி காற்றுவழங்கி 

8. Undertow அடிமட்ட இழுப்பு 

9. Trunks பயணப்பெட்டி 

10. Kayak கயாக் சிறிய படகு 

11. Yacht உலாப்படகு இது யாட் என்று உச்சரிக்கப்படும் 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning