Hello English
Hello English
Hello English
7 WhatsApp दिवाली अभिवादन
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Wishes for Diwali: 
(दिपावली अभिवादन) 

1. May you have sky full of fireworks, 
mouth full of sweets, 
house full of diyas and heart full of joy. 
Wishing you all very happy Diwali! 
(आकाश आतिशबाजीले बरोस, 
मिठाईले मुख भरोस, 
घर दियाले र हृदय आनन्दले पूर्ण होस् 
तपाईं सबैलाई दिपावलीको सुभकामना!) 

2. May the divine light of Diwali diyas spread peace, prosperity, happiness and good health in your life. Wish you very Happy Diwali! 
(दिपावलीको दियोको उज्ज्यलोले तपाईको जीवनम शान्ति, समृद्धि, आनन्द र राम्रो स्वास्थ्य ल्याओस| तपाईंलाई दिपावलीको सुभकामना!) 

3. May these rich blessings be your due, 
wealth of friendships, old and new. 
Some service rendered, some solace given, 
And gentle peace with God and Heaven. 
(यी धनी आशिष्हरू तपाईंको होस् 
पुरानो र नयाँ मित्रता तपाइको धन बनोस, 
केही सेवा अनुवाद बनोस, केही सांत्वना दियीयोस। 
देव र स्वर्ग संग शान्ति बनोस|) 

4. Lights of lamps inspire us to shine in our true spirit! May this festival of light enlighten you all the way! 
(दीपक को रोशनी हाम्रो साँचो आत्मा मा चमक गर्न प्रेरित गरोस| प्रकाश को यो पर्व तपाईंको सबै बाटो ज्योतिले बरोस |) 

5. May the sparkles of crackers spread glitters of happiness around you! 
(पटाका को झिल्काहरु तपाईं वरिपरि आनन्द को चमक फ़ैलोस|) 

6. Another year will be over, another year will come. hope and pray that the lights of Diwali illuminate the new chapter of your life. Happy Diwali! 
(अर्को वर्ष बित्यो, अर्को वर्ष आउनेछ| मेरो आशा छ कि दिपावली को रोशनीले तपाइको हरेक पाल रोशन गरोस दिपावलीको सुभकामना!) 

7. May thousands of lamps light up your life with endless happiness, health and wealth. Happy Diwali! 
(दीपक हजारौं दीपले अनन्त आनन्द, स्वास्थ्य र धन संग तपाइको जीवन प्रकाश गरोस| दिपावलीको सुभकामना!) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning