Hello English
Hello English
Hello English
10 ದೀಪಾವಳಿ ಶಬ್ದಕೋಶ ಪದಗಳು ಹಾಗು ಸ೦ಜ್ಙೆಗಳು
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Diwali Vocabulary Words and terms:(ದೀಪಾವಳಿ ಶಬ್ದಕೋಶ ಪದಗಳು ಹಾಗು ಸ೦ಜ್ಙೆಗಳು:) 

1. Deepavali in English means 'A row of lights'. (deep light, avali row)(ದೀಪಗಳ ಸಾಲು) 

2. Exile the state of being barred from one's native country. (ವನವಾಸ) 
E. g. Diwali is the celebration of the return of Lord Ram after 14 years of exile. (ದೀಪಾವಳಿಯು ದೇವ ರಾಮನು 14 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸದಿಂದ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

3. Ritual religious or solemn ceremony consisting of series of actions performed according to prescribed order. (ಧರ್ಮಾಚರಣೆ) 
E. g. Lakshmi Pooja is ritual performed on the day of Diwali. 
(ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯು ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

4. Motif decorative image or design (ರಂಗೋಲಿ) 
E. g. People decorate the entrance of their house with Rangoli motifs on Diwali. (ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

5. Clay Lamps Diya (ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ) 
E. g. Clay lamps are lit during Diwali. (ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಯನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. 

6. Auspicious attended by good fortune (ಮಂಗಳಕರ) 
E. g. Diwali is an auspicious occasion for Hindus. 
ದೀಪಾವಳಿಯು ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಗಳಕರ ಸಂದರ್ಭ) 

7. Prosperity successful, flourishing condition, especially in financial respects (ಸಮೃದ್ಧಿ) 
E. g. This Diwali may you be blessed with good fortune, wealth, prosperity, and happiness. (ಈ ದೀಪಾವಳಿಯು ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಿ) 

8. Fireworks ಪಟಾಕಿಗಳು 
E. g. On Diwali night, fireworks light up the neighborhood skies. (ದೀಪಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿ, ಪಟಾಕಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಆಕಾಶವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. 

9. Crackers firework that explodes with sharp noise. (ಸಡ್ಡು ಮಾಡುವ ಪಟಾಕಿಗಳು) 
E. g. Crackers fascinate both young and old. (ಸದ್ದಿನ ಪಟಾಕಿಗಳು ಯುವಕರಿಗೆ ಹಾಗು ವಯ್ಸ್ಕರಿಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 

10. Illuminated decorated. (ಅಲಂಕರಿತ) 
E. g. Homes are illuminated with lamps on Diwali. (ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮನೆಗಳು ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning