Hello English
Hello English
Hello English
6 WhatsApp भाईदूज सन्देशहरू
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Bhaidooj messages: 
(भाईदूज सन्देशहरू) 

1. You stand by me when am alone, you make me feel happy when am low. Thanks for being there for me always. Happy Bhaidooj. 
(जब म एक्लै छु तिमी मेरो साथ छौ, म दुखी हुँदा तिमि मलाई ख़ुशी पर्छौं| सधैं मेरो लागि त्यहाँ भएकोमा धन्यवाद। भाईदूजको सुभकामना|) 

2. You are someone admire and look up to. With lots of love, wishing you Happy Bhai Dooj! 
(तपाईंलाई म आदर गर्छु र तपाइँ मेथी आशा राख्दछु धेरै मायाका साथ भाईदूजको सुभकामना|) 

3. You were always my best friend, looking out for me, making sure the path traveled on was smooth. Even if searched the world over, there cannot be better brother than you. 
Happy Bhai Dooj! 
(तपाईं सधैं मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी हुनेछ, मेरो खयाल गर्ने, सधै मेरो बाटो आरामदायक गर्ने| दुनियामे खोजेपनी तपाई जस्तो भाई पाउने छैन| 
भाईदूजको सुभकामना) 

4. Time changes everything, but it has only improved and enriched our bond! Happy Bhai Dooj! 
(समय सांग परिवर्तन हुन्छ तार हाम्रो बन्धन सार्थक र बलियो भएको छ| भाईदूजको सुभकामना) 

5. You mean the world to me brother. Happy Bhai dooj! 
(मेरो भाई मेरोलागि मेरो संसार हो|सम्झना 

6. This is for the most wonderful sister of this world, Thank you for always being there by my side and for helping me in those infinite ways which cannot even remember. Happy Bhai Dooj! 
(यो यस संसारको सबैभन्दा सुन्दर बहिनी को लागि, सधैं मेरो छेउमा भएकोमा धन्यवाद र असीमित तरिकामा मदत गरेकोमा जो मेरो सम्झनाम पनि छैन|भाईदूजको सुभकामना) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning