Hello English
Hello English
Hello English
5 ஒருவரைப் புகழக் கூடிய முறைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Ways to praise someone: 

1. "Good for you" (நல்லது) 
This is used informally and it is especially used when you approve of what someone has done. (இதை சாதரணமாக அதேபோன்று தனிசிறப்புடைய செயலை ஒருவர் செய்ததை நீங்கள் ஆதரிக்கும் போது உபயோகிக்கலாம். 

E. g. "I hear you told the client you would only start work on the project when the first payment was paid and not before. Good for you. Our clients need to be reminded that we’re not charity. 


2. "Good/Excellent idea"(நல்லது/மிகச்சிறந்த யோசனை) 
E. g. "Excellent idea. Where's the menu?" 

3. "You're genius"(நீ/நீங்கள் ஒரு அறிவாளி. 
E. g. "You’re genius. don't know what I'd do without you!" 

4. "Let's hear it for". /"Hats off to. நாம் வாழ்த்தலாம் உங்களுக்கு பாராட்டுக்கள்)) 
These expressions are often used when you want to inform others that someone deserves praise. (இந்த உணர்ச்சி வெளிப்பாடுகள், ஒருவர் பாராட்டுதலுக்குத் தகுதியோடு இருப்பதை அடுத்தவர்களிடம் கூறும்போது உபயோகிக்கப்படுகிறது) 
E. g. "Let's hear it for Jeff who single handedly sealed the most lucrative deal for us today. 


5. "Bravo!"(சபாஷ்) 
From the Italian word and now used extensively in most languages. You often hear it in theatres when the audience praises the actors. (இது ஒரு இத்தாலிய வார்த்தை இன்று பல மொழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. திரையரங்குகளில் நடிகர்களை ரசிகர்கள் இவ்வாறு புகழ்தலைக் கேட்டிருக்கலாம். 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning