Hello English
Hello English
Hello English
9 எளிதில் எழுத்துப்பிழை வரும் வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
The left side word is the correct spelling. Each word is followed by examples of misspellings:( இடதுபுறம் இருப்பது சரியான வார்த்தை. அதை அடுத்து வருவது பிழையான வார்த்தை) 

1. Acceptable – Acceptible 
Acceptable: able to be agreed on; suitable. (ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதல்) 

2. Achieve – Acheive 
Achieve: successfully bring about or reach (a desired objective or result) by effort, skill, or courage. (வெற்றிகரமாக செய்துமுடித்தல்) 

3. Calendar – Calender 
Calendar: chart or series of pages showing the days, weeks, and months of particular year, or giving particular seasonal information. தினசரி நாட்காட்டி) 

4. Necessary – Neccessary 
Necessary: needed to be done, achieved, or present; essential. (தேவைப்படுகின்ற) 

5. Niece – Neice 
Niece: daughter of one's brother or sister, or of one's brother in law or sister in law. (சகோதரன் அல்லது சகோதரியின் குழந்தைகளைக் குறிக்கும் ஒரு வார்த்தை) 

6. Privilege – Privelege 
Privilege: special right, advantage, or immunity granted or available only to particular person or group. (ஒரு சிலருக்கு மட்டும் கொடுக்கப்படும் சிறப்பு வசதிகள், சலுகைகள்) 

7. Receive – Recieve 
Receive: be given, presented with, or paid (something). பெற்றுக்கொள்ளல்) 

8. Repetition – Repitition 
Repetition: the action of repeating something that has already been said or written. (மீண்டும் மீண்டும் வருவது) 

9. Upholstery – Upholstry 
Upholstery: soft, padded textile covering that is fixed to furniture such as armchairs and sofas. (இருக்கைகள், அவற்றின் கைப்பிடிகளில் பொருத்தும் மென்மையான பஞ்சு, மெத்தை) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning