Hello English
Hello English
Hello English
11 நவநாகரீக ஆடை சம்பந்தமான சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Fashion Vocabulary:(நவநாகரீக ஆடை சம்பந்தமான சொற்றொடர்கள்) 

1. Garments – another word for items of clothes, apparels. (துணி வகைகள்) 

2. Accessories – things (bags, belts or jewellery) that can be added to your outfit to make it more attractive and stylish. (துணைப்பொருட்கள்) 

3. Fashion victim – person who wears popular trends and looks really ridiculous because he/she ends up looking like store mannequin. (நவநாகரீக ஆடை மற்றும் பொருட்கள் என அணிந்து கோமாளி போன்று தோற்றமளிப்பவர்) 

4. Catwalk or runway – narrow flat platform, used by models to present designer clothes. (புது உடைகளை அணிந்த அழகு விளம்பர ஆட்கள் நடந்து வரும் மேடை) 

5. Clothes stall – booth displaying clothes in market. (துணிக்கடை) 

6. Fashion icon – someone or something who is very well known as an example of style and high fashion. (நவநாகரீக ஆடைகளை அணிவதில் பெயர்பெற்றவர்) 

7. Must haves – highly essential clothes that you must have in your wardrobe this season. Clothing must haves also comprise the essentials of your wardrobe. (கண்டிப்பாக இருக்கவேண்டியவை) 

FASHION IDIOMS AND EXPRESSIONS: 

1. To have sense of style – to know what looks good on you and have your own style and taste. (நமக்கு எது பொருந்துமோ அதை அணிவது) 

2. To be old fashioned – to wear clothes or do something that is no longer in style. (பழைய மாதிரியான ஆடைகளை அணிவது) 

3. Strike pose – to take particular posture in order to impress. You can strike pose for the camera. (புகைப்படத்திற்காக நிற்கும் விதம்) 

4. To be dressed to kill – wear something with an intention to stand out/impress people and be noticed. (எல்லோரும் பார்த்து மெச்ச வேண்டும் என ஆடை அணிவது) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning