Hello English
Hello English
Hello English
8 WhatsApp ல் விடுமுறைக்காலம் பற்றி status messages
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
WhatsApp statuses for Vacations: (விடுமுறைக்காலம் சம்பந்தமான status message) 

1. This holiday is going to be unforgettable! (ஒரு மறக்க முடியாத நாட்களாக இந்த விடுமுறைநாட்கள் இருக்கப்போகிறது) 

2. Vacation time with my folks! Having gala time!(என் நண்பர்களுடன் விடுமுறையைக் கழிக்கிறேன். 

3. Don't want to go back from this beautiful place. (இந்த அழகான இடத்திலிருந்து திரும்ப மனமே இல்லை) 

4. Somebody please take me back! am missing the fun! (யாராவது என்னை மீண்டும் கூட்டிச்செல்லுங்கள். அந்த மகிழ்ச்சிகளை நான் நினைத்து ஏங்குகிறேன்) 

5. This trip has given me memories for lifetime! (என் வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்க முடியாத நினைவுகளை இந்தப் பயணம் கொடுத்துள்ளது) 

6. The only way to rejuvenate oneself is to travel! (ஒருவர் புத்துணர்வு பெற ஒரே வழி பயணப்படுவதுதான்) 

7. Loving every minute of being here with my family. என் குடும்பத்தோடு இங்கே இருக்கும் ஒவ்வொரு வினாடியையும் நான் நேசிக்கிறேன்) 

8. Up in the mountains, away from all the hustle and bustle. Love being surrounded by nature!(மலை உச்சியில், தள்ளு முள்ளு இல்லாத ஒரு நிலை, இயற்கையோடு இணைந்திருக்கும் அழகான தருணம்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning