Hello English
Hello English
Hello English
9 Blue collared வேலைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
The terms "blue collar" and "white collar" are occupational classifications that distinguish workers who perform manual labor from workers who perform professional jobs. (Blue collar மற்றும் white collar என்ற வார்த்தைப் பதங்கள் என்னமாதிரியான வேலை அது என்று பிரித்தரிய ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது) 

Types of Blue collared Jobs: (Blue collared வேலைகள்) 

1. Technician: person employed to look after technical equipment or do practical work in laboratory. (தொழில்நுட்பப் பணியாள்) 

2. Repairman: person who repairs vehicles, machinery, or appliances. (பழுது பார்ப்பவர்) 

3. Data entry operator: similar to typist, data entry operator is member of staff employed to enter or update data into computer system database, often from paper documents using keyboard, optical scanner, or data recorder. (தட்டச்சு வேலை) 

4. Mechanic: skilled worker who repairs and maintains vehicle engines and other machinery. (மெக்கானிக்) 

5. Machinist: person who operates machine, especially machine tool or sewing machine. மெஷின் இயக்குபவர்) 

6. Weaver: person who weaves fabric. நெசவாளி) 

7. Teacher: person who teaches, especially in school. (ஆசிரியர்) 

8. Electrician: person who installs and maintains electrical equipment. (மின் பணியாளர்) 

9. Plumber: person who fits and repairs the pipes, fittings, and other apparatus of water supply, sanitation, or heating systems. (குழாய் பணியாளர்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning