Hello English
Hello English
Hello English
10 அச்சப்படுதல் வகைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
10 Types of Phobias: 

1. Equinophobia Fear of horses. குதிரைகளைப் பார்த்து பயப்படுவது) 

2. Claustrophobia – The fear of small spaces like elevators, small rooms and other enclosed spaces. (சிற்றிடத்தில் இருக்க பயப்படுதல்) 

3. Chionophobia Fear of snow. (பனிப்பொழிவைப் பார்த்து பயப்படுதல்) 

4. Hemophobia – The fear of blood. Even the sight of blood can cause fainting. (இரத்தத்தைப் பார்த்து பயப்படுதல்) 

5. Phobophobia – The fear of fear. The thought of being afraid of objects/situations. பயத்தைக் கண்டே பயப்படுதல்) 

6. Bathophobia – The fear of depths. It can be anything associated with depth (lakes, tunnels, caves). (ஆழத்தைக் கண்டு பயப்படுதல்) 

7. Coasterphobia – The fear of roller coasters. (பெரிய ராட்டினம் போன்றவற்றைக் கண்டு பயப்படுதல்) 

8. Ergophobia – The fear of work. Often due to social or performance anxiety. (வேலையில் பயப்படுதல்) 

9. Ligyrophobia – The fear of loud noises. (அதிக சத்தத்திற்குப் பயப்படுதல்) 

10. Hodophobia Fear of road travel. (பயணம் செய்ய பயப்படுதல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning