Hello English
Hello English
Hello English
11 காதல் வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
11 Love terms (காதல் வார்த்தைகள்) 

1. Flip over: To be totally infatuated with someone. (ஒருவரின் மேல் அதீத நேசம் கொள்ளல்) 

2. Hold dear: To have lot of affection for someone. (அளவுக்கதிகமான பாசம்) 

3. Long for: To really want someone. (ஒருவர் கிடைக்கவேண்டுமென ஏங்குதல்) 

4. Amour: very serious love affair, usually secret. (இரகசியமாக ஒருவரைக் காதலித்தல்) 

5. Court: Another word for dating which refers to the man trying to convince the woman to marry him. (தனக்கு பிடித்த பெண்ணிடம் தன்னை திருமணம் செய்துகொள் என வற்புறுத்துதல்) 

6. Fancy: Has strong liking or love for someone. (தீவிர காதல்) 

7. Idolize: To totally love someone and not see their faults. ஒருவரின் எந்தக்குறையையும் பார்க்காமல் அவரை நேசித்தல்) 

8. Cherish: Have great affection and caring for someone. (ஒருவரின் மீது அதிக அக்கறை கொள்ளல்) 

9. Treasure: Consider valuable or rare(பொக்கிஷமாக நினைத்தல்) 

10. Worship: To adore intensely. (காதலியையோ காதலனையோ வழிபடுவது) 

11. Yearning: very strong urge to be with someone. (ஒருவரோடு தான் இருக்கவேண்டுமென தீவிரமாக இருப்பது) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning