Hello English
Hello English
Hello English
8 விதமான நிகழ்ச்சிகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Types of parties and social occasions: 

Types of parties: 

1. Housewarming 
party that you give in house that you have just moved into (புதுமனைப் புகுவிழா) 

2. Dinner Party 
special meal that you have to celebrate particular occasion (இரவு விருந்து. 

3. Cocktail party 
formal party in the early evening at which alcoholic drinks and small things to eat are served. (மாலைநேர மது விருந்து. 

4. Hen night 
celebration for woman who is about to get married, in which only her women friends take part. (மணப்பெண்ணும் அவள் தோழிகள் மட்டும் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சி. 

5. Masquerade 
party where people dress as different characters. (வித வித கதாபாத்திரங்களாக ஆடை அணியும் நிகழ்ச்சி. 

6. Slumber party 
An occasion when group of children all sleep at the house of one child. (பல குழந்தைகள் ஒரு குழந்தையின் வீட்டில் உறங்கும் நிகழ்வு. 

7. Stag night 
An occasion when group of men celebrate together because one of them is soon to be married. (மணமகன் தன் நண்பர்களுக்கு கொடுக்கும் விருந்து. 

8. BYOB (Bring your own booze) 
It is often placed on an invitation to indicate that the host will not be providing alcohol and that guests are welcome to bring their own. (நிகழ்ச்சியில் மது இல்லை. விரும்புபவர்கள் கொண்டுவரலாம் என்று அறிவிப்பது. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning