Hello English
Hello English
Hello English
17 ஷாப்பிங் சம்பந்தமான சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
17 Shopping related phrases and words: 

1. Big brand names: large well known companies or product names. (பிரபலமான வணிக அடையாளப் பெயர். 

2. To be careful with money: to not over spend. (கவனமாக செலவளி. 

3. Carry bag: bags (usually plastic) supplied by shops. (பிளாஸ்டிக் பைகள். 

4. To give someone the hard sell: to put pressure on someone to buy something. (பொருளை வாங்க நிர்பந்தித்தல். 

5. Tight street names: well known shops. (பிரபலமான கடைகள். 

6. Loyalty card: card issued by shop to allow customers to save money on the basis of what they spend. (பிரத்யோக செலவு அட்டைகள் அந்த அந்த கடைகளில் மட்டும் பயன்படுத்த. 

7. Must have product: product that is very popular that lot of people want to have. (கண்டிப்பாக வாங்க வேண்டிய பொருள். 

8. To be on tight budget: to have limited amount of money to spend. (சிக்கனமாக செலவு செய்ய வேண்டிய நிலை. 

9. To pick up bargain: to buy something much cheaper than the normal price. (பேரம் பேசுதல்) 

10. To run up credit card bill: to owe money on credit card. (கடன் அட்டையில் வாங்குதல். 

11. To shop around: to try different shops to find the best deal. (குறைந்த விலைக்காக பல கடைளுக்குச் செல்லுதல். 

12. To shop until you drop: to do lot of shopping. (அதிகமாக பொருட்கள் வாங்குதல். 

13. To slash prices: to reduce prices great deal. (விலையைக் குறை்க்க சொல்லுதல். 

14. To snap up bargain: to buy something quickly that is being sold cheaply. (குறைந்த விலையில் உள்ள பொருளை உடனே வாங்குதல். 

15. To try something on: to see if an item of clothing fits or is suitable. (நமக்கு உபயோகமானதா என பார்த்தல். 

16. Value for money: be worth the cost. (விலைக்கேற்ற பொருள். 

17. Window shopping: to visit store to look at items without the intention of buying anything. (சும்மா கடைகளை வேடிக்கை மட்டும் பார்க்கச் செல்லுதல். 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning