Hello English
Hello English
Hello English
11 “எனக்குத் தெரியாது” என்று சொல்லும் சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Other ways to say 'I don't know': 

1. have no idea. (அதைப்பற்றி எனக்கு ஒரு யோசனையும் இல்லை) 
E. g. have no idea how the cat entered my room. 

2. have no clue. (என்னிடம் எந்தத் துப்பும் இல்லை. 
E. g. think we should hire taxi, have no clue about the route. 

3. Beats me. (எப்படி என்றே தெரியவில்லை) 
E. g. It beats me how they finished before us. 

4. I'm unsure. இதைப்பற்றி உறுதியாக தெரியவில்லை) 
E. g. will let you know once finalize the plan, I'm unsure about my holidays. 

5. That's good question. (அதற்கு விடையில்லை) 
E. g. Ajay: How did she get here? She doesn't even know where stay. 
Ram: That's good question. 

6. haven't the faintest idea. (எனக்கு எந்தத் தெளிவும் இல்லை) 
E. g. didn't have the faintest idea where was or which way was going – simply knew had to get away. 

7. Who knows? (யாருக்குத் தெரியும்) 
E. g. Who knows where will end up going! 

8. Your guess is as good as mine. (என்னை விட நீ சரியாக யூகிக்கிறாய்) 
E. g. Don't ask me about the directions, your guess is as good as mine. 

9. I'm clueless (எனக்கு ஒரு வழியும் தெரியவில்லை) 
E. g. I'm clueless about course. 

10. How would know? (நான் எப்படி அறிவேன்) 
E. g. You didn't tell me about your plans, how would know you were here on the weekend? 

11. It's anyone's guess (இது யாரும் யூகிக்கலாம்) 
E. g. It's anyone's guess what his next book will be about. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning