Hello English
Hello English
Hello English
12 பூங்கா செயல்பாடுகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Actions that people do in parks (பூங்காவில் மக்கள் ஈடுபடும் சில செயல்பாடுகள்) 

1. Mow (புற்களை வெட்டுதல்) 

2. Weed (களை எடுத்தல்) 

3. Play sports (விளையாடுதல்) 

4. Have picnic (சிறு சுற்றுலா) 

5. Have barbecue (திறந்த வெளி உணவு விருந்து) 

6. Jog (மெது ஓட்டம்) 

7. Hang out (நண்பர்களோடு அரட்டை) 

8. Take stroll (உலாவுதல்) 

9. Work out (உடற்பயிற்சி) 

10. Meditate (தியானம்) 

11. Nature hikes (குடில் அமைத்து தங்கல்) 

12. Community events (சமூக விழாக்கள்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning